BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY Ngày 22/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12   2         1                         1     2         2                         1 1       1                         1 00
01 9         1                 1 1         1         1                 1                   1 1       1                     01
02 10     1                   1   1       3             1         1                       1   1                             02
03 7 1                 1   1       1                                                     1                     2           03
04 12 1                   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1       1               04
05 16           1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1         1         1 2     05
06 11   2     1                   1                           1   1               1   2 1         1                         06
07 8                         1               1     1         1     1 1 1   1                                               07
08 9     1         1                                             1   1 1                   1       1     1       1         08
09 15     1         1                 1   1     1     1         1 1     1                                   2 1 1     1 1   09
10 8     1                             1               1           1                         1     2                     1 10
11 16     1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 1             1   1   11
12 14                 2           1 1                     1             1     2   1   1         1       2   1               12
13 9     1             1     1                       1                 1                   1   1             1       1     13
14 18             1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2           1           1 1   14
15 8                                 1                         1               2   1                   1     1         1   15
16 15         1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1           1       1       16
17 13   1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1       1                   17
18 9     1     1     1         1                 1                 2     1                                   1             18
19 11     1     1             1                         1             1       1   1       2     1 1                         19
20 7     1     1         1                         1   1             1                                         1           20
21 8             1           1       2           1                         1             1         1                       21
22 3                                               1                                                 1 1                   22
23 14               1                             2       1   1                         2 1 1     1       2     1       1   23
24 14   1           2     1                 2             1   1   1                     4                             1     24
25 15   1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1           1           25
26 8 1                         1           1       1 1                         1                                     1   1 26
27 10 1   1   1                         1     1     1               1     1                               1           1     27
28 10                 2       1                         1         1                             1 1           1 1 1         28
29 5         1       1   1           1                                                 1                                   29
30 11 2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1                                     30
31 9                         1               1                             1 1   1                 1     1     1         1 31
32 15   1           1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1     1     2   1         32
33 15   2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             1     1   2           33
34 10 2                                           1   1         1       1   1                               1 2             34
35 13       1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1       1               1 35
36 10       1         1 1             1       1 1 1               1                 1                                     1 36
37 7       1                             1     1       1   1                                     1                       1 37
38 13                         1     1   1             1       1 2             2     1                       1         1 1   38
39 6     1                 1                                               1     1                                   2     39
40 11           1                         1                     1   1                 2                 1 1   1       1   1 40
41 11       1   1               1                           1               2 1                   1   1             1     1 41
42 12   2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1                                         42
43 8   1                           1       1 1   1                                 2                             1         43
44 9       2     1         1                                   1 1                       1 1                       1       44
45 8                       1               1 1           1                                     1                 1       2 45
46 14 1                           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 1                     46
47 4   1             1                                                             1                     1                 47
48 7         1                     1                                   1                             2             1 1     48
49 8 1 1                                     1 1       1             1       1                         1                   49
50 10                     1             1 1         1                       1                       1   1   1         1   1 50
51 10   1   1                                       1 1       1                     1 1       2               1             51
52 10     1               1 2                   1             1 2 1                                 1                       52
53 11               1       1         1                                   3       1   2                         1 1         53
54 14 1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1           1                 1 54
55 17 1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1       1         1         55
56 5                 1                                     1         1                                                 1 1 56
57 14             1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2       1         1   1   57
58 12 1   1 1                                                       1   1 1                         1           2 1 1     1 58
59 8       1                                           1                         1           1       1       1   1     1   59
60 12 1       1   1                 1 1           1                 1           1     1                   1       1     1   60
61 11 1             1       1                       1     2               1             1       1                 1     1   61
62 12                       2     1     1                                 1   1   1 1           1     1             2       62
63 9         1               1 1         1                                                           1 1     1 1       1   63
64 11   1 1   1                       1         2                             1 1               1 1               1         64
65 11     1       1 1                 1                   1       1               1                   1   1 1       1       65
66 12                   1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1         1               66
67 11                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1                             67
68 10 1       1                 1 1                                                     1         1   1           2   1     68
69 12         1         2                   1       1 1       1     1             1                           1 1 1         69
70 11   1           1             1       1     1                     1             1   1                   1           1 1 70
71 10               1   1   1       1 1             1 1         1     1                                 1                   71
72 9                     1                         1       1         1   1     1           1           1               1   72
73 10               1   1         1     2                             1         1   1             1         1               73
74 16                 1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       1               1     74
75 14           2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   1                   1 75
76 12                 1             1   1   1   1       2                   1                         1 1 1     1           76
77 10                     1                           1               1 1 1         1                   2     1         1   77
78 6             1       1   1                               1                                 1         1                 78
79 10               1   1           1         1           1   1     2       1         1                                     79
80 13       2         1           1   1 1     1 1         1                                 1               1   1   1       80
81 7                               1             1 1             1     1                           2                       81
82 14           1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   1 1         1         82
83 8             1       2   1                 1               1           1                       1                       83
84 14         2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1               1           1     84
85 7     1     2                                         1         1                                       1       1       85
86 12 1         1 1             1               1               1         1                     1 1 1               1   1   86
87 10                 1 1 1               1   1                     1   1               1   1                       1       87
88 17       1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   1     1       1     1 88
89 7                     1                                     1 1                 1         1 1             1             89
90 8             1   1         1 1         1                                               1 1                         1   90
91 9           1         1 1                 1 2                           1 1           1                                 91
92 8                         1                   1     1 1                                 1             1         1 1     92
93 12 1   1 1                 1               2     1                   1   1                               1 2             93
94 12             1             2       1                               1       2   1               1       1     1     1   94
95 9         1     1             1                       1 1         1               1 1 1                                 95
96 7         1           1                     1   1   1                                   1       1                       96
97 11           1 1             1       1                 2                   1 2         1   1                             97
98 8       1                   1                   1     1 2                           1                         1         98
99 14         1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1               1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
08
/
02
03
/
02
01
/
02
27
/
01
25
/
01
20
/
01
18
/
01
13
/
01
11
/
01
06
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng